دستورالعملهای داخل سازمانی

به  منظور تحقق مطلوب اهداف و آرمان مصوبه مدیریت محله و جلوگیری از ایجاد اختلال ، انحراف ، فساد و تخلفات احتمالی و نگهداری و پاس داشت صحیح اعتماد و اطمینان و رضایت شهروندان علاوه بر وجود مقررات و ترتیبات اجتماعی ، اداری و اجرایی به قواعد و ضوابط بازدارنده ، ارشادی و انظباطی که ضامن پیشگیری جلوگیری و برخورد با تخلفات احتمالی مسئولین ، افراد و دست اندرکاران مختلف مدیریت محله باشد نیاز می باشد . براین اساس آئین نامه انظباطی مدیریت محله به شرح مفاد ذیل توسط ستاد راهبردی مرکزی ساماندهی مشارکت های اجتماعی تدوین و تصویب و ابلاغ می شود .


 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد