پیامک:3000617969
 azin1391babayi@yahoo.com:رایانامه
 تلفن:26310001
 دورنگار:26310001
 مسئول خانه:خدیجه رضا علی
مدرک تحصیلی:کارشناسی
 

 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد