اطلاعات جمعیتی

ردیف

شاخص

تعداد

ردیف

شاخص

تعداد

1

جمعیت

27659

21

جمعیت 14 ـ 10 ساله

1607

2

تعداد مرد

14239

22

جمعیت 19 ـ 15 ساله

2387

3

تعداد زن

13420

23

جمعیت 24 ـ 20 ساله

3673

4

تعداد با سواد

24476

24

جمعیت 29 ـ 25 ساله

3536

5

تعداد بی سواد

1409

25

جمعیت 34 ـ 30 ساله

2481

6

تعداد باسواد مرد

12813

26

جمعیت 39 ـ 35 ساله

2239

7

تعداد باسواد زن

11663

27

جمعیت 44 ـ 40 ساله

2076

8

تعداد بی سواد مرد

525

28

جمعیت 49 ـ 45ساله

1690

9

تعداد بی سواد زن

885

29

جمعیت 54 ـ 50 ساله

1422

10

وضع زناشوئی ـ دارای همسر

14206

30

جمعیت59 ـ 55 ساله

1032

11

وضع زناشوئی ـ بی همسر براثر فوت

995

31

جمعیت 64 ـ 60 ساله

836

12

وضع زناشوئی ـ بی همسر براثر طلاق

372

32

جمعیت 65 ساله و بیشتر

1643

13

وضع زناشوئی ـ هرگز ازدواج نکرده

8925

33

تعداد مهاجر

3370

14

وضع زناشوئی ـ اظهار نشده

111

34

تعداد شاغل

9785

15

تعداد خانوار

8271

35

تعداد بیکار

783

16

تعداد خانوار ـ معمولی ساکن

8177

36

تعداد محصل

5147

17

تعدا خانوار ـ گروهی

93

37

تعداد دارای درآمد بدون کار

1551

18

تعداد خانوار ـ موسسه ای

1

38

تعداد خانه دار

6046

19

جمعیت 4 ـ 0 ساله

1467

 

 

 

20

جمعیت 9 ـ 5 ساله

1570

 

 

 
-کاربری های خدماتی با متراژ:
مطب خصوصی:21
بیمارستان غیر دولتی: 1
درمانگاه و کلینیک: 2
داروخانه غیر دولتی: 5
آزمایشگاه:1
آموزشگاه خصوصی پسرانه: 4
مرکز آموزش دینی: 2
کتابخانه عمومی:1
خانه اسباب بازی:1
پیش دبستانی ومهد دولتی:3
پیش دبستانی ومهد غیر دولتی:2
مدرسه ابتدایی پسرانه دولتی: 1
هنرستان وکار دانش دخترانه دولتی:2
هنرستان وکاردانش دخترانه غیر دولتی:1
مسجد:8
پایگاه بسیج:6(خواهران :2- برادران: 4)
پارک ها وبوستان ها:10 به مساحت 67590متر
ادارات دولتی:7
پژوهشکده:1
وضعیت خانوار

 

 

 

وضعیت اشتغال:
بیکار: 783 نفر
خانه دار: 6046 نفر
شاغل: 9785 نفر
درآمد بدون کار:1551 نفر
مهاجر: 3370 نفر

 

- وضعیت سواد و جنس:
باسواد زن: 11663نفر
با سواد مرد: 12813نفر
بی سواد زن: 885نفر
بی سواد مرد: 525 نفر

 

-وضعیت سواد:
با سواد: 24476نفر
بی سواد: 1409نفر

 

-وضعیت زناشویی:
دارای همسر: 8271
بی همسر بر اثر فوت: 995
هرگز ازدواج نکرده: 8925
اظهار نشده: 111

 

-وضعیت خانوار:
تعداد خانوار ساکن:8271
تعداد خانوار-معم
ولی: 8177
تعداد خانوار-گروهی: 93
تعداد خانوار موسسه ای:1

 

 

 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد