تاریخچه و وظایف

در قالب طرح ساب پرتال محلات تهران

ساب پرتال محله کاظم اباددر اسفند سال90 راه اندازی شد

این ساب پرتال که در قالب طرح ساب پرتال های محلات شهر تهران راه اندازی شده است شامل بخش های متنوعی از جمله اخبار، آلبوم تصاویر، معرفی محله کاظم ابادوامار ساکنین، نقشه محله، معرفی جاذبه ها و اماکن و مراکز موجود در محله و ... می باشد
وظایف ساب پرتال محلات
ﺳﺮاي ﻣﺤﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺗﺎ از 
ﺗﻔﮑﯿﮏ وﻇﺎﯾﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺮاي  اﻃﻼع ﯾﺎﺑﻨﺪ و زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺟﺴﺖ و  ﺟﻮيﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ. ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن  وﻇﺎﯾﻒﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺳﺮاي ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺮاي  ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﺎرﮔﺮوه از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ  ، ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎ و... ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﺎب  ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻬﺮوﻧﺪان رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد