گزارشات سالیانه

گزارشات

به منظور شفاف سازی و همچنین اطلاع شهروندان از گزارشات سرای محله، گزارش های مالی سرای محله کاظم اباد که به صورت فصلی تهیه می گردد در این بخش قرار می گیرد 

 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد